Regulamin Samorządu Uczniowskiego


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RADLINIE

 

Rozdział I:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorządy klasowe uczniowie danej klasy.
 2. Samorząd Szkolny, jako organ Samorządu Uczniowskiego, jest jedynym przedstawicielem ogółu uczniów reprezentującym ich interesy i organizującym życie uczniowskie w szkole.
 3. Samorząd Uczniowski jest ciałem doradczym, opiniodawczym i wnioskodawczym.
 4. Siedzibą Samorządu Uczniowskiego jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie.


Rozdział II

TRYB WYBORÓW I ODWOŁYWANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 1. W skład Samorządu Szkolnego wchodzą uczniowie - przedstawiciele wszystkich klas (po 2 osoby z każdej klasy), pełniący w swoich zespołach funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego samorządu klasowego; Rada Samorządu - organ nadzorujący i koordynujący pracę całej społeczności uczniowskiej - składa się z 5 osób (w jej skład nie mogą wchodzić uczniowie klas maturalnych), tj. przewodniczącego szkoły, wiceprzewodniczącego szkoły, sekretarza i 2 stałych członków.
 2. W wyborach samorządów klasowych (po 3 osoby z każdej klasy) mają prawo brać udział wszyscy uczniowie danej klasy, natomiast w wyborach Rady Samorządu, które mają charakter demokratyczny, powszechny i tajny, mają prawo uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady przeprowadzania wyborów Rady Samorządu opracowują członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem, w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
 4. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, powołana przez rezydującą jeszcze Radę Samorządu.
 5. Wybory Rady Samorządu odbywają się na początku każdego roku szkolnego, do dnia 20 września.
 6. Każdy kandydat do Rady Samorządu Uczniowskiego ma swój komitet wyborczy (jest nim klasa, do której uczęszcza kandydat, lub wyłoniona w klasie grupa osób). Komitet wyborczy organizuje kampanię wyborczą swojego kandydata.
 7. Głosujący uczniowie otrzymują listę kandydatów do Rady Samorządu, oddają głosy na 3 wybrane osoby. Głosy oddane na listach, na których zaznaczono więcej niż 3 nazwiska lub dopisano nazwiska nowe, są nieważne.
 8. Wyniki wyborów ogłaszane są w terminie 1 tygodnia od ostatniego dnia wyborów.
 9. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok - rozpoczyna się w dniu 01 października, kończy w dniu 30 września roku następnego.
 10. Odwołania członka Samorządu Szkolnego, w przypadku, jeśli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków lub z innych uzasadnionych przyczyn, dokonuje się na wniosek Rady Samorządu, opiekuna sekcji Samorządu, do której dana osoba należy, wychowawcy klasy lub Rady Pedagogicznej. Odwołania dokonuje, po rozpatrzeniu sprawy, Rada Samorządu.

Rozdział III

ORGANIZACJA PRACY SAMORZĄDU

 1. Samorząd Szkolny składa się z następujących organów:
  1. Rada Samorządu (5 osób) - organ nadzorujący i koordynujący pracę całej społeczności uczniowskiej
  2. powoływane doraźnie sekcje
 2. Środki materialne niezbędna dla funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego zapewnia dyrektor szkoły.
 3. Samorząd Szkolny jest samorządny, samodzielny i niezależny.
 4. Samorząd Szkolny jest ciałem kolegialnym.
 5. Z uwagi na jednolitość instytucji, Samorząd Szkolny zobowiązany jest reprezentować się w całości.
 6. Samorząd Szkolny ma prawo wyboru opiekuna spośród nauczycieli uczących w szkole.
 7. Zebrania Samorządu Szkolnego odbywają się raz na miesiąc, zaś Rady Samorządu raz na dwa tygodnie.
 8. Raz na dwa miesiące odbywają się spotkania Samorządu Szkolnego z przedstawicielami dyrekcji szkoły. Poza tym mogą odbywać się zebrania Samorządu Szkolnego i spotkania z dyrekcją organizowane w miarę potrzeb.
 9. Plan pracy samorządu Szkolnego opracowywany jest na początku kadencji każdej Rady Samorządu (do 15 października) i korygowany na bieżąco.
 10. Systematycznie prowadzona jest dokumentacja działalności Samorządu Szkolnego.
 11. Decyzje zapadają większością głosów przy obecności 2/3 członków Samorządu Szkolnego.
 12. Samorządy klasowe podlegają Samorządowi Szkolnemu.

Rozdział IV

KOMPETENCJE SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 1. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Radzie Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
 2. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i innych ciał kolegialnych, które reprezentują sprawy uczniów.
 3. Konsultowanie z dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną decyzji dotyczących spraw uczniów.
 4. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 5. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 6. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.
 7. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
 8. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.
 9. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Rozdział V

ZADANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 1. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi możliwościami organizacyjnymi i zapotrzebowaniem ze strony społeczności szkolnej (w porozumieniu z dyrekcją szkoły).
 2. Wnioskowanie w sprawie wprowadzenia dodatkowych przedmiotów.
 3. Opiniowanie przedmiotów zaproponowanych przez dyrekcję szkoły do realizacji w zakresie rozszerzonym.
 4. Udział w opracowywaniu Regulaminu Uczniowskiego oraz kryteriów oceny zachowania ucznia, opiniowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki oraz Statutu.
 5. Opiniowanie pracy nauczyciela w związku z oceną pracy, na wniosek dyrektora szkoły.
 6. Wydawanie opinii przy wydalaniu ucznia ze szkoły.
 7. Wprowadzanie w życie szkolne uczniów klas pierwszych.

Rozdział VI

WYBÓR, KADENCJA I ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Wyboru Opiekuna Samorządu dokonują przedstawiciele samorządów klasowych wraz z dotychczasową Radą Samorządu na zebraniu Samorządu na początku roku szkolnego tj. do końca września. Kandydatury nauczycieli na tę funkcję zgłaszane są przez przedstawicieli klas. Przedstawiciele klas są wyrazicielami opinii swoich zespołów klasowych. Opiekunem Samorządu zostaje nauczyciel, który w głosowaniu uczniów zdobył największą liczbę głosów. Nauczyciel, który zdobył drugą co do ilości liczbę głosów zostaje jego zastępcą. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia funkcji opiekuna. W takiej sytuacji funkcja opiekuna przypada nauczycielowi, który zdobył odpowiednio niższe miejsce w głosowaniu.

 2. Kadencja Opiekuna trwa jeden rok.

 3. Główne zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego to:

  1. służenie swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu

  2. monitorowanie prac Samorządu - dbanie by były one zgodne ze statutem szkoły

  3. pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Samorząd Uczniowski nie może naruszać kompetencji dyrekcji szkoły.

 2. Zmiany w regulaminie Samorządu Uczniowskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radlinie dokonywane są na zebraniu Samorządu, większością głosów przy obecności 2/3 członków.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 09. 2004 r.


Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczna dnia 22. 04. 2004 r.
 
Informacja wytworzona przez:
Adam Malina
email: poczta920@gmail.com tel.:32 455 83 04 fax: 32 455 83 04
, w dniu:  31‑01‑2011 20:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  31‑01‑2011 20:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2016 14:18:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie